Kinh doanh các dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng

Cung cấp các dịch vụ Liveinfo, Liveinfo, BSMS, VoIP, …