Thẻ ngân hàng và các giải pháp cá thể hóa, quản lý thẻ ngân hàng

Cung cấp hơn 2.000.000 thẻ thanh toán quốc tế VISA/Master/JCB và giải pháp cá thể hóa thẻ cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) từ năm 2013 đến nay.
Cung cấp hơn 10 triệu thẻ từ nội địa cho các ngân hàng tại Việt Nam.